Image 01 Image 02 Image 03

Finansavtaleloven § 46 - krav til opplysninger ved markedsføring av kreditt

Med kredittkort menes her avtale om en kredittramme som fortrinnsvis er ment utnyttet gjennom belastninger av tilknyttet betalingskort eller ved å oppgi dette kortets nummer.

Tallene som benyttes i eksempelet for kredittkort er basert på kravene i forskrift om kredittavtaler § 7 litra g og på tall oppgitt av bransjen.

Også i de tilfeller hvor kredittkort markedsføres uten at det angis et konkret kortprodukt, vil det måtte oppgis et representativt eksempel. I så fall må opplysningene i eksempelet være basert på det kredittkortet som kredittgiveren tilbyr, som har flest kunder, med tilleggsopplysning om at ulike kort har ulike vilkår.

Ved markedsføring av kredittkort legges det til grunn en kredittramme på kr. 15.000, som utnyttes fullt ut. Dersom markedsføringen gjelder et kortprodukt der den høyeste tilbudte kredittgrense er lavere enn 15.000, skal høyeste tilbudte kredittramme legges til grunn. For faktureringskort uten fastsatt kredittramme settes rammen til 12.000, jf. forskriften § 7 litra j.

Forutsetninger for beregning av effektiv rente er regulert i forskrift om kredittavtaler § 7, jf. blant annet litra g). Bestemmelsen fastsetter at det skal legges til grunn at kredittkortets ramme er benyttet fullt ut med en løpetid på 12 måneder. Det skal ved beregningen legges til grunn at kredittkortets ramme blir trukket fullt ut første dag kunden får kredittkortet, og at kreditten blir tilbakebetalt i 12 like store avdrag. Det skal forutsettes at kredittkostnader legges til hovedstol og betales over 12 mnd. i like store avdrag.

Kostnader som må legges til grunn ved beregning av effektiv rente må være basert på kundenes bruk av kortet (varekjøp/kontantuttak både innland og utland). Til beregningen av kredittkostnader som skal inkluderes i effektiv rente er det her utarbeidet en bruksprofil som anses representativ. Det legges til grunn at kortet brukes til 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet og 1 kontantuttak i utlandet per år. Dette er basert på tall fra Norges Banks årsrapport om betalingssystemer, samt tall oppgitt av bransjen. Det legges til grunn at alle varekjøp og kontantuttak, både de som er foretatt i Norge og i utlandet, er på kr. 1000,- , slik at samlet årlig bruk totalt blir kr. 15000,-.

Årsgebyr er en kredittkostnad som skal inkluderes i den effektive renten. Ulike fordeler kunden kan oppnå ved bruk av kredittkortet som f.eks. cashback, ulike bonuser el., skal derimot holdes utenfor i beregningen av effektiv rente.

Overnevnte forutsetninger er fastsatt for å sikre at relevante kostnader som skal inkluderes i effektiv rente, blir inkludert i beregningen i mest mulig tilsvarende grad som disse rent faktisk belastes en gjennomsnittlig kunde. Dersom kredittyter belaster kostnader som ikke omfattes av det bruksmønster som her er lagt til grunn, må disse likevel tas med i beregningen med mindre dette er kostnader som bare betales av en ubetydelig andel av selskapets kunder. 

Eksempel – markedsføring av kredittkort: eff.rente XX,X %, 15.000,- o/12 mnd. Totalt XXXXX